§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Køge HåndbryggerLaug forkortet KHBL.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Køge Kommune.

§ 2. Formål

Det er Køge HåndbryggerLaugs formål at udbrede viden om samt kendskab til håndbrygget øl fra lokalområdet omkring Køge til borgere i dette område. Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver over 18 år, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, dog kræves der geografisk eller historisk tilknytning til Køge og omegn.

Stk. 2. Det er en forudsætning for medlemskab af foreningen at medlemmet producerer den på den seneste generalforsamling vedtagende antal hjemme/håndbrygget øl samt indleverer dette øl vederlagsfrit til foreningens smagninger. Dette kan der dog af bestyrelsen dispenseres for de første 12 måneders medlemskab.

Stk. 3. Indmeldelse sker via foreningens hjemmeside. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Stk. 4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk. 5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert regnskabsår.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af januar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Godkendelse af budget.

8. Valg af formand (dog kun hvert andet år forskudt af foreningens kasser).

9. Valg af kasser (dog kun hvert andet år forskudt af formanden).

10. Valg af 1-3 bestyrelsesmedlem udover formand og kasser.

11. Valg af revisor + suppleant.

12. Fastsættelse af ølkalender (specificere hvilke typer øl der kan indleveres til de forskellige smagninger) for det kommende år samt møde og indleveringsfrekvens.

13. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maximalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og et til tre medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Formand og kasser vælges kun hvert andet år dog forskudt af hinanden (kasser vælges i ulige år og formand vælges i lige år). Øvrige medlemmer er på valg hvert år.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger en sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk. 5. Foreningen kan have indtægter fra medlemskontingenter, salg af øl og sponsorater.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved salg/pantsætning af foreningens udstyr eller lignende tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal (af totalt medlemstal) på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Alternativt kan vedtægter ændres ved simpelt flertal på to hinanden følgende generelforsamlinger. 

Stk. 2. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 2. dag i maj 2019.

§ 12. Eksklusion

Stk. 1. Medlemmer kan ekskluderes ved gentagen eller grov modarbejdelse af foreningens formål eller hvis vedkommende ikke overholder foreningens vedvægter.

Stk. 2. Medlemmer kan ekskluderes ved 2/3 flertal på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Afstemning om eksklusion skal være skriftlig og rimeligt begrundet.

Stk. 4. Eksklusion kan kun foregå hvis der foreligger saglig og skriftlig dokumentation for dette.

Stk. 5. Medlemmet, som er ønsket ekskluderet, har ret til at tale for sin sag til generalforsamlingen.

Stk. 6. Ved eksklusion tilbagebetales kontingent for indeværende kontingent periode ikke.

Artikler